خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

ارتباط بین تفكر منطقی، خوش‫بینی و تاب‫ آوری با بهزیستی روانشناختی در پرستاران

  چکیده

  مقدمه: در سالهای اخیر منابع استرس‫زا و محیط‫های نامساعد رو به افزایش است. با توجه به شغل پر استرس پرستاری و مطالعات صورت گرفته در رابطه با عوامل حمایتی در این حرفه، هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین تفكر منطقی، خوش‫بینی و تاب‫آوری با بهزیستی روانشناختی در پرستاران بیمارستانهای شهر کرمانشاه است.

  روش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است که در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران زن در بیمارستانهای شهر کرمانشاه بود، 210 نفر به روش تصادفی خوشه‫ای چند مرحله‫ای انتخاب شدند. نمونه‫ها به وسیله پرسشنامه‫های تفكر منطقی Kember، مقیاس خوش‫بینی ASQ، تاب‫آوری CD-RIS و نسخه کوتاه مقیاس بهزیستی روانشناختی RSPWB، مورد آزمون قرار گرفتند.

  یافته ها: نتایج نشان داد بین تفکر منطقی و بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت، بین بهزیستی روانشناختی و تاب‫آوری رابطه مثبت و بین خوش‫بینی با بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (0.01>p). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای تاب‫آوری و خوش‫بینی پیش‫بینی کننده‫های مناسبی برای متغیر بهزیستی روانشناختی بودند و این دو متغیر با هم 29.7 درصد از تغییرات بهزیستی روانشناختی را تبیین می‫کنند (0.01>p).

  نتیجه گیری: بهزیستی روان‫شناختی متاثر از عوامل شخصیتی از جمله تاب‫آوری و خوش‫بینی فرد می باشد، از طرفی مؤلفه‌‌ای مهم در سلامت حرفه‌ای آنان است و برای مراقبت مؤثر از بیماران ضروری است و از آنجا که مهم‫ترین جنبه آموزش پرستاری آموزش عملی است و یادگیری پایدارتری را به دنبال دارد لذا ضرورت رشد و توسعه تفكر منطقی، تاب‫آوری و خوش‫بینی به عنوان عوامل موثر بر بهزیستی روان‫شناختی در آموزش پرستاری به خصوص در آموزش عملی بیشتر محسوس است.

  کلمات کلیدی:  تفكر منطقی، خوش‫بینی، تاب‫آوری، بهزیستی روانشناختی

   


  این مطلب تا کنون 31 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : بهزیستی ,روانشناختی ,تاب‫آوری ,خوش‫بینی ,تفكر ,رابطه ,بهزیستی روانشناختی ,تفكر منطقی، ,آموزش عملی ,آموزش پرستاری ,رابطه مثبت ,
  ارتباط بین تفكر منطقی، خوش‫بینی و تاب‫ آوری با بهزیستی روانشناختی در پرستاران

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر